Vissza a hírekhez
Nikla Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) című felhívásra
hozzáadva: 2018-04-21 10:41:55
Nikla Község Önkormányzatának a Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) című felhívására benyújtott, EFOP-2.4.1-16-2017-00049 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője 197.547.751,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

 
Nikla Község Önkormányzatának a Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) című felhívására benyújtott, EFOP-2.4.1-16-2017-00049 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője 197.547.751,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
A nélkülözés, a hátrányos helyzet generációról generációra való öröklődését a hátrányos helyzetben lévők, illetve maguk a hátrányos helyzetű települések önerőből nem tudják meggátolni. A kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében komplex, megfelelően felkészített szakemberek bevonásával zajló, összehangolt és folyamat-támogatással kísért szakmapolitikai beavatkozások szükségesek. A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódást mutatnak. A 2011-es népszámlálás adatainak felhasználásával elkészült az országos szegregátum adatbázis és térkép, mely a 2014-ben módosított szabályozásnak (314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet) megfelelően, térképi ábrázolás mellett tartalmazza majd az ország szegregátumainak legfőbb adatait, társadalmi jellemzőit.
Ezeken a helyeken egyszerre vannak jelen a súlyos munkanélküliségi, szociális és egészségügyi problémák, szolgáltatásokhoz való hozzájutási nehézségek. A beazonosított szegregátumokban élő hátrányos helyzetű csoportok kitörésének esélyeit növelő humán szolgáltatások (szociális szolgáltatás, segítő-támogató, ellátó rendszer) az átlagtól lényegesen gyengébb minőségben állnak rendelkezésre, és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozott vagy teljesen hiányzik. Hasonlóan ehhez, a munkához jutás esélye ezeken a településeken az országos átlaghoz képest alacsonyabb.
A konstrukció az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukciójának beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, illetve Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont biztosításával.  A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához, és nem járulhatnak hozzá a szegregációhoz, az elszigetelődéshez és a kirekesztődéshez. A szociális bérlakások létrehozására és felújítására irányuló beruházásra elsősorban olyan helyszínen kerülhet sor, amely integrált környezetben található, vagy ahol biztosítható a szegregált lakókörnyezet kapcsolódása a befogadó település integrált lakókörnyezetéhez.
Részcélok: 
 1. Lakhatási körülmények javítása
  • a deszegregációs folyamatok elindításával, megerősítésével – a telepi környezetből való kiköltözés és ezzel a lakhatási mobilizáció elősegítésével
  • új szociális bérlakások kialakításával 
  • lakóépületi fejlesztéssel
  • életveszélyes, lakhatásra alkalmatlan lakások megszüntetésével a szegregáció oldása érdekébe
 2.  Környezeti infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése
  • az elmaradottság csökkentésével
  • az egészségre ártalmas környezet problémáinak kezelésével, élhető lakókörnyezet megteremtésével
  • szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával (szolgáltatóház kialakítása a támogatást igénylő tulajdonában lévő ingatlanon, mely biztosítja a közösségi teret a rendezvényekhez és a program  megvalósításához kapcsolódó humán szolgáltatásokhoz (jelenlét típusú szolgáltatások, szolgáltató pont kialakítása), melyet az akcióterületen élők és a település lakói egyaránt igénybe vehetnek.) 

A szegregált lakókörnyezetben történő beavatkozás esetén fontos az ott élők lakhatási feltételeinek javítása.
 
A program célcsoportjába a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben, szegregátumokban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok tartoznak, de a program a település egésze számára is biztosít infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációjukat.